Krav och kriterier

Här har vi samlat de krav vi ställer för att Internetfonden ska kunna bevilja finansiering av ett projekt samt vilka urvalskriterier vi tittar på vid bedömning av ansökningar.

Internetfonden består av en allmän utlysning och fokusutlysningar. För allmänna utlysningar gäller nedan text. För fokusutlysningar gäller särskilda villkor.

Projektidéerna som lämnas in till Internetfonden kommer från allmänheten och professionella. Vi önskar få se en blandning av olika projektidéer och uppdragstagare.

Internetfonden väljer bland ansökningarna ut de projekt som bedöms ha bäst förutsättning att uppfylla verksamhetens målsättningar. Det slutliga valet av vilka projekt som ska stödjas görs av IIS vd och styrelse.

Ansökningarna utvärderas utifrån givna utvärderingskriterier inom bland annat:

Dessa krav måste sökande projekt uppfylla:

 • Projektet ska vara tydligt avgränsat med en välformulerad projektplan, tidperiod på maximalt ett år och rekommenderat sökt belopp lägre än 399 000 kronor.
 • Projektet ska bidra till utveckling av infrastrukturen eller användningen av Internet.
 • Projektresultatet ska vara fritt tillgängligt och tillhandahållas via Internet.
 • Resultatet ska bidra med ny kunskap eller ha nyhetsvärde.
 • Upphovsrätt ska regleras av öppna licenser.
 • Komplett ifylld ansökan, inlämnad enligt utlysningens tidramar.
 • Sökande ska ha svenskt organisations- eller personnummer.

Projekten som stöds av Internetfonden får inte:

 • Vara driftstöd för verksamheter.
 • Bestå av 100 % inköp av teknik.
 • Syfta till att enbart resultera i vinstdrivande affärsverksamhet.
 • Ledas av en anställd på IIS eller någon som har pågående uppdrag för IIS. Notera att detta innefattar också pågående uppdrag för Internetfonden.
 • Påverka IIS varumärke negativt.
 • Påslag godkänns generellt inte. Men universitet och högskolor kan få täckning med högst 35 procent för sina overhead-kostnader.
 • Vara resebidrag

Utvärderingskriterier

Ansökningarna utvärderas utifrån givna utvärderingskriterier: grundläggande krav, användarnytta, kostnader, marknadsföringsplaner/spridningsförmåga och förvaltningsplan. Nedan är en genomgång av vad vi menar med de olika utvärderingskriterierna.

Användarnytta

 • Projektet ska ha en tydlig användargrupp med ett identifierat och uttalat behov.
 • Slutanvändare bör delta i utvecklingsarbetet.
 • Tidpunkten då projektresultatet tillgängliggörs till användargruppen är formulerad.

Kostnader

 • Projektplanen ska visa på ekonomisk effektivitet.
 • Internetfonden uppmuntrar medfinansiering.
 • Höga löner och höga konsultarvoden beviljas inte av Internetfonden. Vi räknar med att uppdraget delvis medfinansieras av sökanden.

Marknadsföring (spridning)

 • Du ska formulera en marknadsföringsplan som beskriver hur målgruppen ska nås (plan för spridning). Det ska vara beskrivet hur projektet använder olika kanaler och andra parter på bästa sätt.
 • Du ska påvisa hur spridning och genomslag av marknadsföringen ska mätas.

Förvaltning

 • Du ska tillhandahålla projektresultatet till användarna under en längre tid.
 • Beskriv hur upphovsrätten förvaltas.
 • Om affärsmodellsplaner finns med i förlängningen vill Internetfonden veta hur affärsmöjligheterna ser ut samt hur projektresultatet därmed förvaltas.

Urvalskriterier

Nedanstående urvalskriterier tittar Internetfonden på i urvalsarbetet.

 • Hur hög är sannolikheten att projektets syfte kan uppnås?
 • Hur starkt är projektet med hänsyn till bedömningskriterierna?
 • Har den sökande tillräcklig med kompetens och de rätta förutsättningarna för att slutföra projektet?
 • Har sökande trovärdig relation till projektets användargrupp, partners och andra eventuella finansiärer?
 • Hur bidrar projektet till att Internetfonden stödjer flera olika typer av projekt, och verkar över ett brett fält?
 • Hur påverkar projektet IIS verksamhet, utvecklingsmöjligheter och varumärke?