Att hantera problem-, hot- och osäkerhetssituationer relaterade till internetbaserad bankverksamhet

Detta projekt avser en förberedande explorativ studie som syftar till att utgöra grund till en mer omfattande studie med fokus på frågan: hur gör banker i praktiken när de försöker hantera problem, hot och osäkerheter kopplade till användningen av internet?

Målet med förstudien är att skapa såväl empirisk som teoretisk förståelse för den typ av problem, hot och osäkerheter som är kopplade till kombinationen internet + bankverksamhet samt att utveckla skarpare och mer insiktsfulla frågor om ämnet. Målet är även att diskutera och vidareutveckla studien i samråd med såväl andra forskare som de aktörer som studeras.

I samtal med personer verksamma inom bankvärlden har det framgått att det finns ett behov av vidgat samarbete och samordnad reglering över bank- och nationsgränser kring försöken att hantera, minimera och lösa de problem, hot och osäkerheter som är förknippade med kombinationen internet-bankverksamhet.

Projektet kan också användas för att belysa, nyansera och problematisera mer generella frågor kring föreställningar om ”säkerhet”, ”risk” och det ”risk-samhälle” som den tyske sociologen Ulrich Beck och andra hävdar att vi lever i. Resultaten från studien skall spridas genom såväl vetenskapliga artiklar som konferenser och seminarier både inom och utanför den akademiska världen. Projektet anser det angeläget att de resultat som kommer fram till genom denna forskning sprids till en bredare allmänhet, inte minst till företag och organisationer som i sin dagliga verksamhet behöver hantera och minimera de problem, hot och osäkerheter som är förknippade med internet och digital teknik i det kontantlösa samhälle som blir alltmer verkligt.

Projektet drivs av Lena Ewertsson på Högskolan i Halmstad.

Läs mer