Hypertext 3.0

Leverabler i projektet:

• Prototyp för att annotera och granska ett Hypertext 3.0-dokument
• Resultat av fokusgruppers utvärdering av prototypen

Bakgrund:

Den öppna webben är idag väl tillgodosedd avseende möjligheten att publicera samt söka text och bilder. Dock är denna publicering av text och annan media tämligen enkelriktad och utan något större informationsdjup. Den semantiska webben strävar efter att göra webben djupare vad avser informationen kring informationen. Parallellt med detta har det växt fram en social webb där individer bidrar med åsikter och sprider dessa i sina nätverk. Detta har inte minst lett till en explosion av kommentarer och ”likes” etc. Att släppa in användarnas kommentarer och åsikter har tillsammans med sociala medier lett till en smärre revolution vad beträffar hur information flödar och därmed även till informationens anatomi.

Man kan säga att vi idag är tämligen duktiga på att tillhandahålla olika former av möjligheter för annotering av dokument i speciella program (t.ex. Microsoft Word’s ”Track Changes”). Vissa webbsidor har även infört möjligheten att kommentera en hel text, typiskt nyhetssidor eller bloggar. Dock är dessa system fragmenterade, saknar gemensam standard och har oftast endast basala funktioner.

Kommentarerna kontrolleras även av textens ägare vilket kan anses vara en svaghet; mer rimligt i ett demokratiskt samhälle är att vem som helst kan kommentera allt digitalt material.

Vidare finns det ett mycket stort och obearbetat område i form av annotering av de enskilda delarna av en text. Det senare leder till en påtaglig effektförlust eftersom information som inte är direkt eller uttalad tenderar att skjutas undan. Att kommentera en hel text är radikalt skild från att kommentera en specifik del av densamma. Och om formatet som bjuds för att kommentera enbart är på nivån ”hela texten” så förlorar vi helt enkelt mycket specifik kunskap.

Projektet syftar till att utforska hur ett mer generellt kommentarsystem skulle kunna se ut och fungera och därmed att få texten som sådan att nå en ny nivå – Hypertext 3.0.

 

Projektet drivs av Andreas Dahlström och Johan Jörgensen

Läs slutrapporten: Slutrapport