Makermovies

Projektet Makermovies syftar till att skapa korta, tydliga instruktionsfilmer för distribution via Youtube som skapar bättre förutsättningar för personal inom skola, fritid, och kulturverksamhet att arbeta med makerkultur och skapande med IT som material. Ett arbete pågår på utbildningsdepartement och skolverk vad gäller att ta fram nya strategier för IT i skolan. En del i utvecklingen innebär att skolan i högre grad kommer att arbeta med programmering och skapande med IT som material från förskola till vuxenutbildning.

Också inom fritids- och kulturverksamheter kan ses ett ökat engagemang inom dessa frågor. Interactive Institute Swedish ICT har under många år verkat för utvecklingen av dessa områden och bedriver ett flertal försknings- och utvecklingsprojekt inom området tillsammans med skolhuvudmän, kommuner, ideella organisationer och myndigheter. I detta arbete har ett antal utmaningsområden identifierats som förhindrar utvecklingen från att fortskrida i önskad takt. En av dessa utmaningar är avsaknaden av instruktionsmaterial på svenska som riktar sig till en målgrupp som utgörs av skola, fritids och kulturverksamhet. Där materialen har tydlig koppling till exempelvis kurs- och läroplan och övrig förankring med styrdokument för offentlig verksamhet.

Makerkultur

Projektets mål är att ta fram ett stort antal (ca 30-50) korta introduktionsfilmer inom makerkulturen som på ett konkret och strukturerat sätt introducerar målgruppen till material, verktyg, metoder och teknologier. Ett vidare mål är att bidra till att sprida dessa så brett det går.

Genom projektet skapas bättre förutsättningar för att i skolan, fritids- och kulturverksamheter att utveckla arbetet med programmering och skapande med IT som material. Interactive Institute har sedan tidigare finansierat framtagandet av filmer inom området men ser ett fördjupat behov i att ta fram fler filmer och med tydligare koppling till skolan, fritids- och kulturverksamheter.

Genom projektet skapas förutsättningar för att sprida mer och bättre kunskap om IT som material, kopplingen mellan bitar och atomer, kunskapen om fysikaliteten i internet och interaktion genom digitalt medierande teknologi. Projektet är bra i det att det ökar kunskap om digitalisering och internet genom ett handfast och undersökande sätt.

Projektet drivs av Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT.

Läs mer