Nuläget.se – en webbtjänst för jämställdhetsarbete

År:

Taggar: , , , , ,

Foto: "At Rest" av QUOI Media Group

De flesta skriver under på att jämställdhet och icke-diskriminering är viktigt på våra arbetsplatser, föreningar och andra sammanhang som vi befinner oss i. Att gå från denna tanke till praktik kan dock vara en utmaning. Det är krångligt, tar tid och kostar pengar. Alltför ofta blir resultatet en pappersprodukt som blev till genom klipp-och-klistra och som sedan ligger och dammar. När inte lagstadgat krav finns riskerar det att inte bli något alls.

Crossing Boarders vill utveckla webbtjänsten Nuläget.se som gör det enkelt att komma igång med jämställdhets- och inkluderingsarbetet, som inte är tidskrävande och som är gratis att använda. De vill i linje med Diskrimineringsombudsmannens rekommendation ta några steg längre än av lagen kräver och skapa ett underlag för en ”plan för lika rättigheter och möjligheter”. De vill göra detta möjligt för alla organiserade sammanhang vi lever våra liv i, med samtliga lagstiftade diskrimineringsgrunder som utgångspunkt.

Konceptet är en webbtjänst som låter verksamheter (arbetsplatser, föreningar etcetera) registrera sig för ett test som personer inom verksamheten går in och gör var för sig anonymt. Frågorna handlar om hur de svarande uppfattar verksamheten med fokus på personlig upplevelse. När en testperiod är genomförd sammanställs resultatet automatiskt och presenteras som en nulägesanalys för verksamheten som den upplevs av de svarande.

Testet innebär en möjlighet för de svarande att anonymt ta upp och synliggöra viktiga frågor som de kanske inte annars finner utrymme eller mod för. Resultatet kommer att avslöja såväl brister som en majoritet upplever som sådant som minoriteter uttrycker. Med hjälp av statistiska variabler kommer det också gå att avslöja de frågor och områden som de svarande har varit mest oeniga i, och om det finns grupper som skiljer ut sig. Sammantaget skapar detta ett underlag för både intern diskussion och för arbetet med policydokument. Testet kan aktiveras på nytt obegränsade gånger efter t.ex. implementerade åtgärder eller årsuppföljning och resultatet kommer då kunna ställas i relation till tidigare resultat. På så sätt blir Nuläget.se ett verktyg i det löpande förbättringsarbetet. Utöver detta kommer Nuläget.se kunna erbjuda intresserade statistik över t.ex. upplevd jämställdhet baserad på kön eller sammanslaget för en specifik sektor.

Projektet drivs av Niklas Berg från Crossing Boarders.

Blogginlägg:

Jämlikhetsstiftelsen Make Equals mest framgångsrika projekt börjar som små idéer men växer lätt till fleråriga engagemang. Make Equal Analytics är ett bra exempel på detta. Vi fick allt fler förfrågningar om internt jämlikhetsarbete, och insåg snabbt att vi behövde någon form av medarbetarenkät. Dels för att stämma av nuläget och dels för att kunna se om våra insatser gjorde skillnad. Genom efterlysningar och googlande lyckades vi skapa en hygglig samling medarbetarenkäter att ta inspiration från, men konstaterade snabbt att ingen höll för våra krav. Inte sällan reducerades frågor om diskriminering till en enda ja/nej-fråga, enkäterna omfattade inte alla diskrimineringsgrunder och frågor var många gånger formulerade exkluderande eller kränkande.

Vi beslöt oss för att skapa en egen enkät från grunden, som också innehöll en unik teknisk lösning. Denna lösning skulle göra det möjligt att skapa skräddarsydda enkäter till olika typer av verksamheter, eftersom olika verksamheter har olika behov och förutsättningar. Vår enkät skulle också innehålla lager av anonymitet som skulle skapa en trygghet att svara ärligt. Svaren skulle bara visas sammanställt till skillnad från analoga enkäter där serier av svar kan göra det möjligt att identifiera svarande.

Vi vet att en och samma enkät kan upplevas för omständlig för vissa samtidigt som den upplevs otillräcklig för andra. Därför planerade vi för att kunna bädda in logik som anpassar val och omfattning av frågor baserat på hur den som fyller i enkäten svarar. Resultatet skulle sammanställas automatiskt med illustrationer på sådant sätt att det är lätt att dra slutsatser, identifiera problem och vägar framåt. För tillräckligt stora grupper skulle det också vara möjligt att jämföra svaren, t.ex. om de svarandes ålder tycks ha ett samband med upplevelsen av att känna sig lyssnad på. Dessutom skulle det vara möjligt att göra enkäten igen som en uppföljning för att se om åtgärder gett någon effekt. Jämlikhetsarbete uppfattas krångligt, tidskrävande och dyrt. Med detta skulle vi göra det enkelt, snabbt och möjligt att göra gratis.

Det är en lång lista, men nu är vi äntligen i hamn! Vi har lagt enormt mycket tid för att ta fram Analytics, och det skulle inte ha varit möjligt utan stödet från Internetfonden. I dagsläget erbjuder vårt enkätverktyg ett grundutbud på 160 frågor med utgångspunkt i alla lagstiftade diskrimineringsgrunder, där enkäten kan skräddarsys genom att välja bort frågor eller avsnitt samt lägga till nya. Vi har lanserat tjänsten och fått mycket god respons från intresserade. Vi hoppas att många väljer att arbeta med Analytics i framtiden och vi vet att vi själva kommer att göra det. Redan nu finns ett växande delat dokument med idéer för Analytics fortsatta utveckling.

Till sist några ord om utvecklingen. Ursprungligen var planen att leverera Make Equal Analytics som en Drupal-baserad hemsida med en specialutvecklad enkätfunktion, men ganska snart väcktes idén om att göra tjänsten i form av en Angular 2-webbapp som matades av ett API. Genom att använda Angular 2 vill jag skapa ett flyt som skapar en god användarupplevelse. Så här i efterhand är jag mycket nöjda med beslutet trots att Angular 2 befann sig i beta (beta-14) när arbetet inleddes och att utvecklingen vid flera tillfällen har bromsats upp av ej bakåtkompatibla uppdateringar (breaking changes). Även vid lanseringen använder jag mig av en alpha-version av Material för Angular 2 och bygger projektet i en betaversion av Angular CLI. Det sistnämnda ger inte bara en byggmiljö utan även god handledning om hur en Angular 2-app bör struktureras, vilket har hjälpt enormt. Resultatet känns trots detta mycket stabilt och är framförallt byggt för framtiden. Klienten är skriven i Typescript och servern i PHP. Källkod finns tillgänglig på Github.

Läs mer