OER – öppna möjligheter för lärande

Öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) är lärresurser tillgängliga fritt på internet och kan i många fall också bearbetas helt fritt. Internationellt är OER-rörelsen och en öppen utbildningskultur stark. I Sverige går däremot utvecklingen mot öppen publicering och delande av utbildningsresurser relativt långsamt. Det finns stora behov av medvetandegörande och tillhandahållande av OER vid svenska lärosäten, på ledningsnivå samt för lärare och forskare som efterfrågar stöd och support för att kunna arbeta pedagogiskt och kvalitativt med OER.

Under 2012/2013 genomförde ett nätverk med representanter från nio lärosäten i Sverige projektet OER-öppna möjligheter för lärande www.oersverige.se, finansierat av IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Syftet med projektet har varit tvådelat. Ett av syftena var att generellt främja medvetenheten i frågor om OER och öppna delningskulturer (Open Educational Culture, OEC). För deltagande lärosäten handlade det dessutom om att utveckla en samverkansform för effektivare stöd för att främja en öppen dialog på internet. Projektet byggde vidare på ett tidigare projekt om OER -resurser för lärande finansierat genom Kungliga Biblioteket.

Föreliggande projektet genomförde ett tiotal öppna webbinarier samt ett trettiotal kortare virtuella nätverksmöten för planering och uppföljning. Webbinarierna handlade företrädesvis om vad OER är, hur digitalt material får återanvändas, men också om det digitala biblioteket samt metadata och standarder. Två webbseminarer hölls på engelska med inbjudna internationella gäster; Open education – global challenges och OER – a question of quality. Varje webbseminarium har följt en viss struktur som efterhand har reviderats och förädlats.

Ifråga om projektets innehållsmässiga syfte kan konstateras att webbinarierna genomfördes med nästan 1200 deltagare. Inspelningarna från webbinarierna har dessutom setts av drygt 4000 personer. Projektets webbplats har haft runt 8000 besökare som kom i kontakt med projektet via drygt 200 länkningar från andra källor.

Projektets form har bidragit till ökad kvalitet och effektivitet i samverkan. Detta har visat sig inom bl.a. följande områden:

– – bedömning av webbinarieinnehållets angelägenhet
– – rekrytering av föredragande deltagare
– – marknadsföring i olika nätverk
– – rollfördelning i genomförande av webbinarierna
– – uppföljning och utvärdering av webbinarierna

 

Projektet drivs av Karlstads universitet