Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som vi brukar få om Internetfonden, till exempel vad gäller projekttyper, ansökningstjänsten och fondens processer.

Allmänna frågor

Projekt

Ansökningssystemet

Företag

Allmänna frågor

Har ni informationsträffar om Internetfonden?
Vi har inga planer på att genomföra informationsträffar.  

Vilka belopp kan jag söka från Internetfonden?
Du kan söka belopp på upp till 399 000 kronor inklusive moms. Moms måste vara inkluderat i den sökta summan eftersom det inte är alla projekt som vi kan göra momsavdrag för.  

När kan man ansöka om projektfinansiering?
Vi har två utlysningar årligen som sker i början av året och efter sommaren. Här finns aktuell tidplan.

Vem kan ansöka om projektfinansiering?
Alla som har en bra idé för hur vi kan utveckla internet i Sverige är välkomna att söka. Sökande måste ha antingen ett svenskt personnummer eller organisationsnummer. 

Hur ser Internetfondens process ut?
Du hittar den och var vi befinner oss just nu på vår startsida.

Hur många ansökningar kan man skicka in?
Om man har flera projektidéer kan man skicka in flera ansökningar. Men eftersom vi vill sprida våra projekt på olika områden så är det väldigt svårt att få flera positiva beslut i en ansökningsomgång. Vi beviljar däremot projekt i flera steg så ansökningar är välkomna i olika ansökningsomgångar.

Vilken återkoppling ger IIS på insänd ansökan?
Vi vill vara hjälpsamma och ge individuell feedback till alla projekt om tid medger. Detta sker i så fall senast vid tidpunkt för nästa utlysnings öppnande så att man kan inkomma med en förbättrad ansökan. 

Är ansökningarna offentliga handlingar?
IIS är ingen myndighet och därför är inga ansökningar offentliga. Om någon vill ha insyn i ett projekt så hänvisas alltid till projektledare för information.

Hur rapporteras projektresultaten?
Projektresultaten redovisas olika beroende på projektplan. I regel inkommer projekt med en slutrapport och ett projektresultat. På webbplatsen kan man söka bland uppdrag och hitta länkar till resultat.

Hur följer ni projekten?
Finansierade projekt inlämnar varje månad en lägesrapport. Alla projekt inlämnar även en särskild slutrapport om hur projektet har bedrivits.

Kan man bli återbetalningsskyldig till IIS?
Om projektet missköts så har IIS rätt att återkräva finansieringen.

Hur viktigt är medfinansiering från andra parter?
Medfinansiering är särskilt viktigt om man avser söka för delprojekt eller om man är ett universitet med höga overhead. I projekt med samarbeten eller nätverkande moment ser vi medfinansiering som en självklarhet. Vi har inget krav på medfinansiering men ser gärna att viktiga intressenter samarbetar med projektet på olika sätt.  

Vad är skillnaden mellan uppdrag och stipendium?
Stipendium ges till privatpersoner medan uppdrag ges till alla andra organisationsformer. Stipendium innebär att mottagaren får ett ekonomiskt stöd som inte är lön och därmed inte pensionsgrundande. Ett stipendium kan inte regleras i avtal så som ett uppdrag, och därmed har IIS inte lika stor rätt att ställa krav på sökande.  Stipendium är även en mindre summa pengar så i ansökan bör man budgetera utifrån lön efter skatt.

Kan jag söka finansiering för inköp av infrastruktur?
Om man enbart söker pengar för inköp av infrastruktur faller detta inte inom det som vi kan finansiera i fonden. Om däremot sådana inköp är nödvändiga för att uppnå mål i projektet eller är en förutsättning för genomförandet så kan detta sökas. Inköp ska senare styrkas med kvitto.

Hur regleras projektens intellektuella rättigheter (IPR) som upphovsrätt?
Ägande till resultaten tillfaller sökande. Men vi avtalar alltid om att resultat även ska licensieras öppet för möjlighet till spridning. Vi anser att fondens pengar ska gynna så många som möjligt och inte bara sökande.

Vilka öppna licenser rekommenderar ni?
Vi föreslår några olika alternativ men det kan finnas anledning till att välja andra licenser:  Creative Commons, GNU General Public License,  MIT, Open access.

Vem bedömer min ansökan?
Vi har flera externa bedömare som läser varje ansökan enligt våra krav och gör granskningar efter expertis.

Projekt

Hjälper IIS till att sprida resultat av projekt som fått finansiering?
I de flesta fall hjälper vi till att på olika sätt uppmärksamma projekten. Vi gör alltid en pressrelease när vi tillkännager vilka projekt vi stödjer. När projekt har färdiga resultat stödjer vi ofta olika spridningsaktiviteter. 

Vilken typ av projekt beviljas finansiering?
Vi finansierar olika typer av projekt. Det kan vara produktutveckling, förändringsprojekt, utbildningar, utredningar, systemutveckling, manuskript, förstudier, delprojekt, piloter med mera.

Vad är skillnaden på sökande och projektledare?
Sökande är den person eller organisation som tar emot finansieringen och står som juridisk part i vårt avtal. Projektledaren är den individ som ansvarar för projektet. Detta kan vara samma person.

Vilka krav ställer IIS på sökande?
Vi kräver att sökande har antingen svenskt organisationsnummer eller personnummer.

Hur hanteras påslag/overhead (OH)?
Sökande får inte täckning för extra påslag och overhead-kostnader, med undantag för svenska universitet och högskolor. Internetfonden beviljar universitet och högskolor högst 35 procent overhead. Projekt får alltså inte full kostnadstäckning utan Internetfonden vill att universitet och högskolor medfinansierar de overhead-kostnaderna som finns. Vi vill att denna kostnad i projektansökan anges som medfinansiering till projektet.

Vad menas med verksamhetsstöd?
Verksamhetsstöd är till exempel projekt där framtagande av en webbtjänst enbart ger nytta till anställda i ett företag, eller inköp av datorer enbart gynnar egen verksamhet. Även projekt som inte har annat syfte än inköp av infrastruktur anses som verksamhetsstöd.

Ska jag budgetera inklusive eller exklusive moms?
Moms måste vara inkluderat i den sökta summan. Detta är en förändring från tidigare praxis.

Ansökningssystem

Vem tillhandahåller ansökningssystemet?
Vi har valt att köpa ett externt standardsystem som levereras av företaget 3D. Ni kommer därför att befinna er på deras domän 3ddata.se när ni använder systemet. Vi tar tacksam emot synpunkter på systemet, och rapportera gärna om ni hittar konstigheter eller buggar.

Hur lämnar jag in en ansökan?
IIS använder ett elektroniskt ansökningsförfarande och vi accepterar inte inlämning via e-post. 

Hur ansöker jag?
Logga in i ansökningssystemet. Webbformulären ska fyllas i och max en bilaga kan bifogas. I fokusutlysningar krävs bilaga och då ska en särskild mall användas som kan laddas ned från vår webbplats.

Kan man bifoga flera bilagor till sin ansökan?
Nej. Enbart en bilaga är tillåten på grund av tekniska begränsningar. Denna bilaga kan naturligtvis bestå av flera delar sammanslagna i ett dokument.

Vilket filformat ska bilagan ha?
Vi vill att bilaga ska inlämnas i PDF-format samt vara max 2 MB stor.  

Får jag justera mallen?
Nej. Vi vill inte att du justerar mallens uppbyggnad. Denna är skapad så att bedömare enkelt kan få en överblick av projektet och göra kvalificerade bedömningar av innehållet.

Ska en ansökan undertecknas?
Nej. Vi utgår ifrån att ansökan är förankrad i organisationen som söker.

Vad menar ni med område?
Med område menar vi det insatsområde som resultatet kommer att beröra. Alternativ är: Forskning, Information, Standardisering, Beslutsunderlag/Styrning, Teknik, Webbtjänst, Utbildning.

Vad menar ni med målgrupp?
Med målgrupp menar vi den grupp användare som kommer att tillgodogöra sig resultaten dvs slutanvändare. Alternativ är: Allmänheten, Skola, Äldre, Funktionshindrade, Professionella, Ungdomar, Forskare.

Vad menar ni med organisation?
Med organisation menar vi den sökandes organisationsform. Alternativ är: Aktiebolag, Offentlig verksamhet, Organisation, Privatperson, Enskild firma, Universitet och Högskola.

Vad menar ni med uppdragstyp?
Med uppdragstyp menar vi den typ av uppdrag som sökande avser leverera. Alternativ är: Forskningsuppdrag, Utbildningsuppdrag, Stipendium. Utbildningsuppdrag gäller satsningar inom Digital delaktighet. Stipendium sökt av privatpersoner och gäller mindre summor. Forskningsuppdrag kallar vi alla övriga utvecklings- och forskningsprojekt.

Vad menar ni med ”bidrag till IIS domänverksamhet”?
IIS har flera verksamheter och vi vill att du försöker koppla ditt projekt till den del som kan vara intresserad av ditt projektresultat. Se vilka verksamheter vi har och beskriv hur ditt projekt bidrar, https://www.iis.se/vad-vi-gor/ .

Företag

Vad menas med affärsverksamhet?
Affärsverksamhet är när projektidén har direkt kommersiell bäring för den sökande. Till exempel att man avser att tjäna pengar på projektresultat, inte vill dela med sig av upphovsrätten, eller har tydliga affärsmål klara.

Hur hög timpenning kan vi budgetera?
Vi utgår ifrån att sökande avser genomföra detta projekt utan att debitera maximala timkostnader. Att bedriva ett utvecklingsprojekt innebär ett delat risktagande för sökande och internetfonden.  Projektet ska inte bidra till företagsvinster. Om man anlitar underkonsulter kan däremot full täckning begäras för just denna kostnad.

Hittade du inte svar på din fråga?

Har du en fråga som inte besvarades ovan, skicka ett mejl till: internetfonden@iis.se eller kontakta Erika Olsson, tel: 070 72 80 443.