Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Internetfonden är en tjänst från Internetstiftelsen i Sverige (IIS). IIS ansvarar därmed enligt gällande dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter.

Genom Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Internetfonden behandlar också ansökningar från nystartade internetbolag om såddfinansiering genom IIS investeringsverksamhet.

Personuppgifter (som t.ex. namn, e-post, personummer och faktureringsadress) som du lämnar när du ansöker om finansiering för fristående projekt från Internetfonden sparas så länge som krävs för att behandla din ansökan. Beviljas din ansökan skrivs ett projektavtal mellan dig och IIS och dina personuppgifter sparas så länge projektavtalet mellan dig och IIS gäller. När projektavtalet avslutats gallras uppgifterna efter två (2) år. Bokföringsunderlag sparas så länge som bokföringslagen kräver.

Personuppgifter om t.ex. kontaktpersoner (t.ex. namn, e-post, och personummer) som lämnas i samband med att ett bolag ansöker om finansiering genom IIS investeringsverksamhet sparas så länge som krävs för att behandla ansökan. Beviljas ansökan skrivs ett investeringsavtal mellan bolaget och IIS och ev personuppgifter behandlas så länge investeringsavtalet gäller och därefter sparas underlag i enlighet med t.ex. bokföringslagen.

 

Ändamål och laglig grund för behandling

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS ska kunna kunna tillhandahålla, driva och administrera tjänsten Internetfonden samt uppfylla villkoren i projektavtalet och investeringsavtalet.

Uppgifterna kan komma att behandlas bl.a för att;

  • utvärdera ansökningar,
  • skriva avtal,
  • hantera utbetalningar,
  • hantera förfrågningar från sökande och mottagare av medel ur Internetfonden,
  • utveckla Internetfonden och för att skicka ut nyhetsbrev som kan innehålla information och erbjudanden om IIS andra tjänster,
  • hantera kundundersökningar m.m.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistiska ändamål.

För att IIS ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Laglig grund för behandling av sökandens personuppgifter är att IIS ska kunna behandla ansökan och, om din ansökan beviljas, för att kunna uppfylla åtaganden IIS har enligt projektavtal eller investeringsavtal. IIS behandlar personuppgifter med den lagliga grunden berättigat intresse när IIS behandlar personuppgifter för projektledare eller kontaktpersoner om sökande till Internetfonden är företag (juridiska personer) för att bl.a . kunna bedöma ansökningar och för att kunna kontakta sökanden, och när IIS behandlar personuppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrev för att sprida information om verksamheten.

 

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners eller leverantörer IIS anlitat för att kunna uppfylla åtaganden gentemot dig.

IIS samarbetar till exempel med följande samarbetspartners och leverantörer;

  • Undersökningsföretag för kundundersökningar.
  • Tjänsteleverantör för utskick av nyhetsbrev
  • Tjänsteleverantör för ansökningssystem
  • Experter för hjälp vid bedömning av ansökningar

Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om IIS för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer IIS bland annat genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som gällande dataskyddslagstiftning kräver.

 

Utlämnande

Personuppgifter kan komma att publiceras på Internetfondens hemsida, t.ex. genom pressmeddelanden.

IIS lämnar i övrigt inte ut personuppgifter om dig till andra än samarbetspartners eller leverantörer men dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter IIS behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos IIS dataskyddsombud, på dataskyddsombud@iis.se.

Vill du inte längre ta emot Internetfondens nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

 

Om cookies

Läs mer om cookies här.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande IIS hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta IIS dataskyddsombud på dataskyddsombud@iis.se.

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS)

Box 92073

120 07 Stockholm

Tel +46 8 452 35 00

Org. nr 802405-0190

www.iis.se

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende IIS personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

 

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och uppdateringar meddelas i så fall detta på Internetfondens hemsida.