Använder Wikipedia i sfi-undervisning

Internetfonden har stöttat ett projekt där elever som läser svenska för invandrare (sfi) får möjlighet att använda IT som ett verktyg i sin språkträning. Detta genom att översätta texter om Sverige från svenska till sitt modersmål och publicera dem på Wikipedia.

Syftet med projektet, som drivs av den ideella föreningen Wikimedia Sverige, är att finna vägar att integrera Wikipedia som en del i sfi-undervisningen. Idén var att detta skulle ge eleverna möjlighet att bidra till att lära andra som talar deras modersmål mer om Sverige och svensk kultur samt på ett roligt och motiverande sätt föra in IKT som en naturlig del av undervisningen. För att lyckas med detta var de tvungna att ta hänsyn till att den kontext som en sfi-lärare arbetar inom är mycket speciell.

– Eleverna är nya i svenska språket samtidigt som de inte alls är nybörjare i livet så utmaningen för sfi-lärare är att hitta adekvat undervisningsmaterial som språkligt inte är för avancerat men som ändå är kognitivt utmanande så att det känns meningsfullt för vuxna, förklarar Sara Mörtsell, Education manager som själv arbetat som sfi-lärare tidigare.

Eftersom det var första gången som Wikipedia skulle inkluderas i sfi-utbildningen så var den största utmaningen att hitta engagerade lärare som var beredda att tänka till lite extra kring hur det hela kunde inkluderas i utbildningen på ett smart sätt.

Det var även en utmaning för Wikimedia Sveriges personal att arbeta med att lära ut Wikipedia till elever som är nya i svenska språket och kanske inte behärskar engelska heller.

Skriver om allt från Abba till lokalhistoria

Vissa elever har översatt artiklar med koppling till svensk kultur om till exempel Abba, Drottning Kristina och Astrid Lindgren. Andra har skrivit om lokalhistorien i sina nya svenska hemstäder. Det faktum att texterna blir publika har varit stimulerande för lärandet.

– Att se hur glada eleverna var över att deras artiklar lästs av hundratals och i vissa fall tusentals personer har varit det roligaste med projektet! säger John Andersson, Projektledare.

Responsen från elever och lärare har överlag varit väldigt positiv. Lärarnas och elevernas involvering har varit mycket god men för den första gruppen innebar projektet en hel del extra arbete.

– Därför kände vi att det var väldigt viktigt att skapa ett bättre underlag till kommande grupper baserat på erfarenheterna från det här pilotprojektet, berättar John Andersson.

Lärdomarna mynnade ut i en Lärarhandbok i form av en öppen lärresurs på Wikiversity. Lärarhandboken är tänkt att vara ett stöd för sfi-lärare som vill använda Wikipedia med sina elever och innehåller övningar och grundläggande information om hur Wikipedia fungerar.

Uppmuntrar ökad interaktion

Ett av målen med projektet var att eleverna skulle interagera med andra Wikipediaskribenter. Eleverna fick en lista med faddrar som de kunde kontakta men lärarna ansåg att det inte var tidseffektivt om inte eleverna kört fast. Detta hoppas de kunna ändra på framöver.

– I framtiden kommer vi att uppmuntra eleverna att aktivt kontakta faddrarna redan innan eventuella problem uppkommer så att faddrarna är medvetna om att de har börjat skriva och gärna vill ha hjälp, säger John Andersson.

De hoppas även att projektet ska bidra till att fler sfi-lärare, med hjälp av deras resurser, ska få mod att använda Wikipedia på ett kreativt sätt.

– Vi vill fortsätta utveckla ett användbart pedagogiskt stöd som gynnar lärarnas undervisning, elevernas språk- och kunskapsutveckling och tillgången till fri kunskap globalt, säger Sara Mörtsell.

I det här pilotprojektet har Wikimedia Sverige prioriterat arbetet med att få nya användargrupper att delta i deras kunskapssammanställning. Stödet från Internetfonden gav dem möjlighet att testa konceptet för första gången.

– Projektstödet var omfattande nog för att vi skulle kunna bearbeta informationen vi fick in så att vi kunnat skapa en slutprodukt som gör det lättare att skala upp vårt arbete med sfi i framtiden, avslutar John Andersson.

Publicerad 14 maj 2014.