Benar ut internetdjungelns juridik

I slutet av förra året nylanserades webbplatsen Legala handboken Det är en digital guide i internetdjungeln för i första hand studenter och anställda vid svenska lärosäten som vill bilda sig en uppfattning om gällande lagar och regler.

Projektet Legala handboken 2.0 leddes av Margareta Hellström från UniPoll. För över tio år sedan tog hon fram en vägledning åt Myndigheten Sveriges Nätuniversitet som döptes till Legala handboken. Resultatet blev en webbplats inriktad på användningen av nätet för distansutbildning. Men eftersom innehållet inte uppdaterades efter publicering blev det med tiden inaktuellt och 2009 släcktes webbplatsen ner.

– Som pedagogisk rådgivare vid en större högskola möter jag dagligen lärare som har frågor kring användningen av internet och digitala verktyg i undervisningen. Fortfarande finns det en stor osäkerhet om hur man får använda det man hittar på nätet, både sådant som är upphovsrättsskyddat och det som finns eller antas vara fritt tillgängligt, berättar Margareta Hellström.

Därför tog hon initiativet att söka stöd från Internetfonden för att kunna göra en uppdatering och omarbetning av innehållet. Målet var att skapa en aktuell och lättanvänd webbtjänst som gav lärare, studenter, bibliotekarier och övrig personal vid svenska lärosäten svar på sina frågor om upphovsrätt, offentlighet, integritet och säkerhet på nätet.

– Genom att erbjuda korrekt information, goda exempel, tips och idéer anpassade till målgruppen hoppas vi på sikt kunna främja internetanvändningen bland lärare och studenter, säger Margareta Hellström.

Uppfräschad och förbättrad

Eftersom lagar och regler är en färskvara behövde materialet från den gamla versionen bearbetas och aktualiseras.

– Mycket har hänt sedan 2003. Exempelvis har både Personuppgiftslagen och Upphovsrättslagen skrivits om flera gånger för att harmonisera med lagarna i andra EU-länder. I och med detta har tillämpningen både skärpts och förenklats och EU-domar har blivit vägledande även för svenska domstolar, berättar Margareta Hellström.

Det har även tillkommit helt nya områden, till exempel ett avsnitt som tar upp användningen av sociala medier i undervisningen. Många högskolor och universitet är numera aktiva i sociala medier men det är mycket att hålla reda på för både lärare och studenter. Vilka lagar och regler är det som styr och hur skyddar man den personliga integriteten och värnar om säkerheten på nätet? På webbplatsen finns många nyttiga tips och råd.

– I och med att sociala medier började användas i undervisningen och många kurser fick ett utvecklat nätstöd för lärande ökade också behovet av vägledning, säger Margareta Hellström.

För samtidigt som nya licensieringsformer som Creative Commons och Open Access förenklar användningen så komplicerar de bilden av gällande rättspraxis. Ett annat nytt område berör därför öppna lärresurser och användningen av Creative Commons-licensierat och annat fritt material.

Dessutom finns det ett helt nyskrivet avsnitt om upphovsrätt, fler olika läs- och länktips och en utökad ordlista där juridiska termer och begrepp förklaras.

Nytt interaktivt självtest

Legala handboken har också fått en ny kursmodul som riktar sig till alla lärare och studenter. Den innehåller en studiehandledning, instuderingsfrågor, tio typfall med kommentarer och ett interaktivt självtest med tio frågor som slumpas ur en databas. När en fråga besvarats får man direkt återkoppling på sitt svar och när samtliga frågor besvarats redovisas resultatet med en kommentar om man behöver repetera något särskilt område.

– Nu uppdateras Legala handboken kontinuerligt med nya frågor och svar som ställs till oss antingen via Facebook-sidan, i samband med seminarier och presentationer vi medverkar i på webben eller vid fysiska möten. Det går också att använda hashtaggen #legalahandboken på Twitter, berättar Margareta Hellström.

På Facebook-sidan skriver de även om nya domar och tolkningar av betydelse för användningen av internet i undervisningen och svarar på frågor och kommentarer av generellt intresse.

Juridiska experter nyckelpersoner i projektet

Den största utmaningen under arbetets gång var att hitta kunniga juridiska experter som var intresserade av att medverka genom att svara på frågor, sakgranska och bidra med sitt kunnande till faktainnehållet.

– Dessa personer behövde både vara uppdaterade på utvecklingen inom dessa föränderliga och aktuella rättsområden, väl insatta i användningen av IT och internet i högskolan och villiga att avsätta tid för att innehållet ska kunna hållas uppdaterat framöver, säger Margareta Hellström.

För att komma fram till svaren i Legala handboken har juristerna Christine Kirchberger och Katarina Renman Claesson gjort en undersökning av rättsläget med hjälp av så kallad juridisk metod.

– Det innebär att de vägt samman vad som uttalats i främst lagtext, förarbeten, praxis, sedvänja och doktrin för att få fram det som kallas ”gällande rätt”. I de fall det inte finns någon lagtext att utgå ifrån och inte heller några rättsfall får man väga samman det som sägs i andra källor. Utrymmet för olika uppfattningar blir i sådana fall större, men de har gjort sitt bästa för att svara så korrekt och neutralt som möjligt, förklarar Margareta Hellström.

Det stora intresset från lärare, studenter, IT-pedagoger, bibliotekarier och andra som arbetar med undervisning har betytt mycket.

– Under hela projekttiden har vi fått frågor om när webbtjänsten öppnas, vilka områden och frågor vi kommer att ta upp och förslag på nya frågor man vill ha svar på, säger Margareta Hellström.

Vanligt med missuppfattningar

Margareta Hellström tycker att kunskaperna om upphovsrätt och yttrandefrihet bland studenter och lärare på högskolor och universitet har ökat de senaste åren i och med att frågorna ofta debatterats i media.

– Men det florerar fortfarande många mytbildningar och missuppfattningar bland lärare och studenter om hur man får använda digitalt material på nätet. Kunskaperna om yttrandefrihet och regler kring användningen av sociala medier i undervisningen är också begränsade. Det gör att flera lärare fortfarande avstår från att använda internet i sin undervisning för att de känner osäkerhet och är rädda för att av misstag bryta mot lagar och regler. Även kunskaperna om hur man skyddar den personliga integriteten och säkerheten i en värld av nya molntjänster är bristfälliga, vilket leder till onödiga incidenter och extra arbete, berättar hon.

Missuppfattningar uppstår ofta kring upphovsrätten, särskilt gällande användning, tillgängliggörande och spridning av det material som lärare och studenter skapar i undervisningen. Och offentlighetsprincipen kan vara knivig.

– Nästan allt som skapas eller förvaras på en myndighet eller skola är en offentlig handling och måste bevaras för att vid förfrågan kunna lämnas ut, även e-post och sms-meddelanden och inlägg i diskussionsforum och på sociala medier som du mottar eller skriver i din yrkesroll som lärare eller offentliganställd, säger Margareta Hellström.

Lyckad lansering

Den nya Legala handboken lanserades i slutet av förra året. Responsen har varit positiv och många har länkat och tipsat om tjänsten.

– Väldigt många var intresserade och positiva vid lanseringen av webbtjänsten och tyckte att innehållet motsvarade deras förväntningar. Vi har redan haft fler än 5000 unika besökare varav nästan hälften återkommit flera gånger och över 15 000 unika sidvisningar, säger Margareta Hellström.

I samband med lanseringen arrangerades även ett webbseminarium av OERSverige på uppdrag av Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) som slog deltagarrekord. Över 270 personer från 120 organisationer anmälde sig. Lärare, lektorer, professorer, skolledare, universitetsjurister, IKT-pedagoger, utbildningsansvariga i kommuner och landsting, vuxen- och folkbildare och studenter från hela landet deltog.

– Före seminariet sände deltagarna in över 60 frågor vilka besvarades antingen i eftersnacket på Facebook eller under seminariet. För att öka interaktiviteten hade ett antal pollfrågor tagits fram. Det fanns även möjlighet att kommentera och chatta in frågor och tips under seminariet, berättar Margareta Hellström.

Den intresserade hittar inspelningen här. Det finns även planer på att arrangera fler webbseminarier senare i vår, men inga datum är spikade ännu.

Fortsättning följer

Framöver fortsätter de att uppdatera och utveckla innehållet i Legala handboken och dess tillhörande Facebook-sida när det händer nya saker av betydelse för juridiken kring nätbaserat lärande och användingen av internet i högskolan.

Inom kort lanseras även en nyhetssida på webbplatsen med länkar till nytt material, information om de senaste uppdateringarna och kommande händelser samt widgets för Twitter och Facebook-uppdateringar.

– Den 24-25 mars leder jag konferensen Pedagogik för nätbaserad utbildning i Stockholm. Under dag två kommer jag att berätta om och visa Legala handboken och diskutera vanliga frågor kring användningen av internet och digitala medier i undervisningen, avslutar Margareta Hellström.

Under våren kommer de även att undersöka om det finns intresse för någon form av prenumerationstjänst och vad en sådan i så fall ska innehålla samt om crowdfunding och sponsring är framkomliga vägar för att kunna täcka delar av kostnaderna för uppdateringar och drift. För ambitionen är såklart att Legala handboken ska upprätthålla sin trovärdighet genom att fortsätta tillhandahålla aktuell information!

Publicerad 5 februari 2015.