Öppen sjukvårdsdatabas med frågor och svar om läkemedelsbehandling

Vi på IIS gillar öppna data. Därför har Internetfonden varit med och finansierat en ny öppen version av sjukvårdsdatabasen Drugline som tillhandahåller oberoende läkemedelsinformation. Förhoppningen är att detta ska bidra till ökad patientnytta såväl i Sverige som internationellt.

Projektet har drivits vid avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI). Projektledare var informationsfarmaceut Marine Andersson som arbetar på Läkemedelsinformationscentralen (Karolic) där hon bland annat handlägger frågor om biverkningar, terapival och läkemedelsbehandling under graviditet och amning.

Syftet med projektet var att med hjälp av enkla verktyg göra innehållet i databasen Drugline fritt tillgängligt för såväl sjukvård som allmänhet i Sverige och internationellt. Arbetet har omfattat överföring av befintliga dokument till den nya databasen, utveckling av en förbättrad och mer användarvänlig sökfunktion samt konstruktion av ett nytt och bättre inmatningssystem.

– Vi var inte nöjda med den version som fanns. Dessutom kändes det viktigt att det arbete som vi lägger ner når ut till fler, säger Marine Andersson.

Gedigen databas

Drugline har funnits sedan 1984 och innehåller över 14 000 patientrelaterade frågor och svar om läkemedelsbehandling. Frågorna kommer från sjukvårdspersonal och har besvarats av farmaceuter och läkare vid läkemedelsinformationscentralerna i Sverige samt Odense, Danmark och Åbo, Finland. För att kunna dra nytta av tidigare utredningar publiceras intressanta frågor med avidentifierade patientfall i databasen. På så sätt hjälper man sjukvården att lösa läkemedelsrelaterade problem vilket i förlängningen bidrar till patientnytta runt om i världen. Merparten av svaren är skrivna på svenska men drygt en tredjedel är på engelska. Alla svar är väl underbyggda och innehåller referenser till vetenskaplig litteratur.

Den äldre versionen av Drugline var tillgänglig via det kommersiella bolaget Ovid Technologies. För att få tillgång till databasen var man dock tvungen att prenumerera till en relativt hög kostnad. Men numera är databasen alltså gratis att använda och svaren går att hitta via sökmotorer som Google.

– Den gamla versionen finns fortfarande kvar vid sidan av den nya men det är helt olika sökverktyg, säger Marine Andersson.

I den nya versionen har det till exempel blivit lättare att söka på olika kategorier som biverkningar, graviditet och amning. Antalet besökare har även ökat något. De mäter inte antalet besökare regelbundet men i februari 2013 hade webbplatsen cirka 800 unika besökare per dygn, varav de flesta kom från USA och Sverige.

Riktar sig främst till sjukvårdspersonal

Druglines primära målgrupp är sjukvårdspersonal i Sverige och runt om i världen. De kan använda databasen i mötet med patienten eller när de är intresserade av att lära sig mer. Vissa saknar kanske den kunskap som krävs för att själva kunna söka effektivt.

– Det handlar mycket om att spara tid, menar Marine Andersson.

Informationen i databasen kan även vara av intresse för allmänheten, men det är viktigt att komma ihåg att texterna är skrivna på ett medicinskt språk och därför kan vara svåra att tolka. Marine Andersson anser ändå att det är bra att databasen är tillgänglig för alla eftersom den inte innehåller någon information som det finns anledning att undanhålla.

I dagsläget är det inte aktuellt att göra en patientversion. Eftersom det handlar om väldigt specifika och vitt skilda frågor är det inte möjligt att anpassa texterna för att passa en bredare publik.

– Vårt uppdrag är att svara på frågor från sjukvården, förklarar Marine Andersson.

Smidig process

Samarbetet med IIS och Internetfonden tycker hon har fungerat jättebra. Arbetet med projektet gick smidigare än förväntat, delvis tack vare en rimlig ambitionsnivå. Målet var att den nya databasen skulle levereras så snart gränssnitt och funktionalitet uppnått en acceptabel nivå. För att kunna bli klara inom rimlig tid undvek de att sträva efter perfektion.

– Det var kul att se hur pass enkelt det var att få till det, säger Marine Andersson.

Den nya öppna versionen medförde dock vissa funderingar kring vilka data som kunde publiceras offentligt. Fallen i databasen har alltid varit anonymiserade, men man har ändå valt att gå igenom viss information och anonymisera ytterligare så att patienter inte ska vara identifierbara. Frågor som rör väldigt ovanliga fall väljer de oftast att inte publicera. Det kan vara en svår balansgång eftersom erfarenhet av ovanliga eller nya åkommor kan ge väldigt värdefull information.

Vill öka kännedomen

Framöver kommer de att arbeta med att marknadsföra Drugline mer gentemot sjukvården för att öka kännedomen och sprida information om databasens existens och nytta. De planerar bland annat att åka ut och prata med vårdcentraler för att få in fler synpunkter från användarna. Det finns potential att vidareutveckla den tekniska biten och förenkla importen av dokument och de hoppas även kunna öka samarbetet med andra läkemedelsinformationscentraler.

Publicerad 29 augusti 2014.