Sociala medier i klassrummet

Den extremt snabba utveckling som skett vad gäller olika enkla, billiga och effektiva trådlösa internetbaserade datorer, skapar förutsättningar för att många elever kommer att ha en enkel internetbaserad dator som sitt främsta redskap och läromedel inom de närmaste fem-tio åren. Det här öppnar för nya möjligheter, men samtidigt är kunskaperna om hur man kan använda och utveckla undervisningen för denna nya teknik tämligen bristfällig.

På samma gång har det också skett en närmast explosionsartad utveckling av sociala medier; Facebook, men också kommunikation och samarbete med hjälp av bloggar, Twitter, Skype och andra mer komplexa samarbetsplattformar. Många lärare känner idag ett mycket stort behov av fortbildning inom området; kanske inte rent tekniskt, utan framförallt hur denna nya utveckling av internet i riktning mot allt med social användning, kan användas för att stärka lärandet.

Projektet har tre syften. Dels att undersöka och utveckla pedagogiska former kring användandet av barns egna bilder och foton tillsammans med skriven text. Dels att samla in erfarenheter från lärare och sammanställa detta till en skrift som både beskriver teori och syftet med skolarbetet/undervisningsformen och hur man kan gå till väga för att man komma igång praktiskt. Och dels undersöka hur barn uppfattar skolarbetet när målet för arbetet är publicering eller kommunikation på nätet.

Projektet drivs av Dan Åkerlund och ingår i hans doktorandarbete vid Karlstads universitet (Åbo Akademi).